Tuesday, 12 January 2016

Yulia Kazban - artist info

Yulia Kazban was born in Ukraine and grew up in Russia; she lives and works in Moscow.Yulia works with analogue photography and prints her images using traditional techniques, prevalently lith printing. She depicts a variety of subjects, from portrait through landscape and cityscape to abstract. As a visual artist, Yulia is reluctant to describe the process of her work or what meaning or context the images may have to her, preferring to let them speak to the viewer themselves:

It can influence the viewer or not. The viewer can feel the author's intention or not, can find something for themselves or not, feel changes inside or not. Often any description is superfluous. I don't like to use words for telling the viewer about the specific context and hold them in the framework. I don't like to pull the work into an invented result.  If I want to create borders for the viewer, I have to create those borders through my work, without instructions and descriptions.  

We at the*kickplate*project agree with this sentiment and will therefore let Yulia's photography speak for itself.  You can find her images on Tumblr and Flickr.

"shadows" will be open in Hanbury Road Gallery until the 31st of January.

***

Mae "cysgodion" yn arddangosfa solo gan y ffotograffydd Yulia Kazban a anwyd yn yr Wcráin ac sy'n gweithio ym Moscow, sy'n agor ar 13 Ionawr yn Oriel Heol Hanbury, Bargoed.

Mae Yulia yn gweithio gyda ffotograffiaeth ffilm ac yn printio ei delweddau'n defnyddio technegau traddodiadol, yn bennaf brintio lith. Mae'n gweithio gydag amrywiaeth o bynciau, o bortreadau hyd dirluniau a dinasluniau i haniaethol.

Fel artist gweledol, mae Yulia yn amharod i ddisgrifio proses ei gwaith neu pa ystyr neu gyd-destun sydd gan y delweddau iddi, gan fod yn well ganddi adael iddynt siarad gyda'r gwyliwr eu hunain:

Gall ddylanwadu ar y gwyliwr ai peidio. Gall y gwyliwr deimlo bwriad yr awdur ai peidio,gallu canfod rhywbeth drostynt eu hunain ai peidio, teimlo newidiadau tu mewn ai peidio.

Yn aml mae unrhyw ddisgrifiad yn ddiangen. Nid wyf yn hoffi defnyddio geiriau i ddweud wrth y gwyliwr am y cyd-destun penodol a'u dal yn y fframwaith. Nid wyf yn hoffi tynnu'r gwaith i ganlyniad a ddyfeisiwyd. Os wyf eisiau creu ffiniau ar gyfer y gwyliwr, mae'n rhaid i mi greu'r ffiniau hynny drwy fy ngwaith, heb gyfarwyddiadau a disgrifiadau.

Rydym ni ym mhrosiect *kickplate* yn cytuno gyda'r farn yma a byddwn felly'n gadael i ffotograffiaeth Yulia siarad drosto'i hun.

No comments:

Post a Comment