Saturday 7 December 2013

"the obscure camera" and "lost and found" - more info
“lost and found” and “the obscure camera” are the sixth and seventh photography exhibitions organised in Abertillery, Wales by the*kickplate*project.

“lost and found” features copies of analogue photographs submitted by the members of our local community, including Abertillery, Six Bells and Brynmawr. In the times of omnipresent digital photography we wanted to remind everyone about the importance of physical prints that don’t get deleted easily and that can last for generations. We asked people to have another look at their photo albums, that all of us used to have and fill up with memories of holidays, celebrations and snapshots of everyday life. We discovered some real treasures, accounts of both people’s past and the past of photographic and printing techniques that are no longer used on a mass scale. We’d like to thank everyone who trusted us with their photographs and thus gave us an insight into their lives and artistic endeavours.

“the obscure camera” is an exhibition of abstract photography featuring German photographer Florian Schmidt. We decided to present these two contrasting types of photography – the very well-known scenes from family albums and a selection of abstract work that many of our viewers may not be familiar with. We’d like to show that abstraction is not necessarily inaccessible to an average viewer and to show that photography can be used to create an aesthetic or emotion and not just record the real world as it is. 


“colli a chanfod” a'r “camera cudd” yw'r chweched a'r seithfed arddangosfa ffotograffiaeth a drefnwyd yn Abertyleri gan brosiect *kickplate*. 

Mae “colli a chanfod” yn rhoi sylw i gopïau o ffotograffau analog a gyflwynwyd gan aelodau o'n cymuned leol, yn cynnwys Abertyleri, Six Bells a Brynmawr. Gyda ffotograffiaeth ddigidol o'n cwmpas ym mhob man dymunem atgoffa pawb am bwysigrwydd printiau go iawn nad ydynt yn cael eu dileu'n rhwydd ac a all barhau am genedlaethau. Gofynnwyd i bobl gael golwg arall ar eu llyfrau lluniau, yr arferai pawb ohonom fod â hwy a'u llenwi gydag atgofion o wyliau, dathliadau a chipluniau o fywyd bob dydd. Gwelsom drysorau go iawn, adroddiadau am orffennol pobl a hefyd orffennol y technegau ffotograffig a phrintio na chânt bellach yn defnyddio ar raddfa helaeth. Hoffem ddiolch i bawb a ymddiriedodd ynom gyda'u ffotograffau ac felly godi cwr y llen ar eu bywydau a'u hymdrechion artistig. 

Mae'r “camera cudd” yn arddangosfa o ffotograffiaeth haniaethol gan y ffotograffydd Florian Schmidt o'r Alban. Fe wnaethom benderfynu cyflwyno'r ddau fath gwrthgyferbyniol yma o ffotograffiaeth - y golygfeydd adnabyddus iawn o lyfrau lluniau teuluol a detholiad o waith haniaethol a all fod yn anghyfarwydd i lawer o'n cynulleidfa. Hoffem ddangos nad yw ffotograffiaeth haniaethol o reidrwydd yn anhygyrch i'r arsylwr cyffredin a dangos y gellir defnyddio ffotograffiaeth i greu estheteg neu emosiwn ac nid dim ond i gofnodi'r byd go iawn fel y mae.

26 Church Street, Abertillery, Blaenau Gwent

 11 December – 31 December 2013

11 Rhagfyr - 31 Rhagfyr 2013
 

No comments:

Post a Comment